Klachtenregeling VVOGG Rotterdam

Deze klachtenregeling dient in nauwe samenhang te worden gezien met het ons Identiteitsprofiel. Hierin gaat het ook om de gedragsregels: hoe gaan we vanuit de Bijbelse kernwaarden en normen met elkaar om. De grondslag van de school is belangrijk. En dat niet alleen: deze grondslag moet in leer en leven uitgedragen worden door de bij de school betrokkenen, want het is de basis van de identiteit van de school. 
In de klachtenregeling is aansluiting gezocht bij de weg van Mattheüs 18. Een conflict dient eerst onder vier ogen te worden uitgesproken. Een klager die een probleem op of met de school of instelling ervaart, meldt dit in principe bij degene die het probleem heeft veroorzaakt. Klager dient eerst indien mogelijk met de betrokkende zelf te spreken om tot een oplossing te komen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld.

 

Als dat niet lukt, meldt de klager dit bij de directie en zoekt waar nodig hulp bij de vertrouwenspersoon. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet moge­lijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevon­den, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend.

 

Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijk­heid bij een commissie bestaat, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de college van beroep voor de examens, niet via deze klachtenregeling onderwijs worden behandeld.