Onze school

Op onze school geeft een enthousiast team van 19 mensen invulling aan kwalitatief goed onderwijs, waarbij voortdurend het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen centraal staan. Dit onderwijs wordt gegeven vanuit een Christelijke identiteit, gebaseerd op de Bijbel, waarin onze opdracht, als volgt, geformuleerd wordt: 'Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs' (Spreuken 22 : 6)

Ons doel

Vanuit de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, trachten we in onze school het volgende doel te verwezenlijken : De bevordering van de ontplooiing van de ontvangen talenten en aanwezige kwaliteiten van de leerlingen, ter ondersteuning van hun persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling naar de volwassenheid. Deze opdracht heeft betekenis voor de hele breedte van het leven en dus ook van ons onderwijs. Onderwijskundig gezien houdt dit in, dat de school de leerlingen onderwijs biedt in een ononderbroken ontwikkelingsproces, zodat zij in principe de school in acht jaar kunnen doorlopen en dan zodanig zijn opgeleid, dat ze, zonder problemen hun leerweg in het vervolgonderwijs kunnen vervolgen.

 

 

Onze missie

 

Onze missie of opdracht verwoorden we als volgt: We varen een vaste koers! Hierin komt tot uitdrukking dat we op school steeds zoeken naar de mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen en het bieden van onderwijs op maat.

 

Van de ouders wordt gevraagd de grondslag van de school van harte te onderschrijven en in te stemmen met het identiteitsprofiel, zodat we er van uit mogen gaan, dat het opvoeden en onderwijzen op school in het verlengde ligt van de opvoeding thuis en we elkaar daarop kunnen aanspreken.