Formulier ouderbijdragen

Het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Kootwijkerbroek, zijnde het bevoegd gezag van de Petrus Datheenschool te Rotterdam, ten deze vertegenwoordigd door de directeur, de heer H. Schipper, hierna te noemen: "de school" en de ouders, als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind(eren), hierna te noemen: "de ouder",

 

in aanmerking nemende:

 

  • dat de ouder de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving de school onder de daarvoor geldende door de school gehanteerde voorwaarden heeft aanvaard;
  • dat de school niet alleen een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het verzorgen van het reguliere onderwijs, maar ook op vrijwillige basis voorzieningen treft en activiteiten aanbiedt, waaronder die ter bevordering van de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling, die niet door de overheid worden vergoed;
  • dat de ouder vrij staat al dan niet (voor het gehele pakket dan wel een deel of delen daarvan) gebruik te maken van de door de school aangeboden voorzieningen en activiteiten;
  • dat de ouder instemt met de opvoedingsopdracht van de school en derhalve bereid is de mede daarvoor door de school te maken extra kosten, die niet door de overheid worden vergoed, aan de school te voldoen;
  • dat de ouder door het aangaan van deze overeenkomst ook gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen;

 

zijn overeengekomen als volgt:

 

 

Artikel 1

De ouder wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten nemen aan de volgende voorzieningen/activiteiten, waarvan een uitgebreide beschrijving is opgenomen in de schoolgids:

 

De bijdrage voor het schoolfonds wordt gebruikt voor de kosten van excursies, traktaties, afscheidsgeschenken, bijeenkomsten etc.

 

Artikel 2

  1. De ouder betaalt het overeengekomen bedrag met behulp van onderstaand formulier (via Ideal).

  2. Het niet opteren voor een voorziening/activiteit, dan wel niet (tijdige) betaling leidt tot uitsluiting van de leerling van de desbetreffende voorziening/activiteit.

Artikel 3

Het schoolfondsgeld bedraagt voor het eerste kind € 20,00, voor het tweede kind € 15,00 voor het derde en volgende kind € 10,00. het schoolreis/-kampgeld voor elk kind in groep 1 en 2 € 10,00, voor elk kind in groep 3 tot en met 7 € 25,00 en voor elk kind in groep 8 € 50,00.

 

Artikel 4

Indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van één of meer onderdelen van deze overeenkomst in de weg staan, kan de school op verzoek van de ouder gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding verlenen overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. Ouders met een inkomen op of gelijk aan bijstandniveau komen desgevraagd voor kwijtschelding van de ouderbijdrage in aanmerking. Verzoeken hiertoe kunnen voor 15 september van het schooljaar bij de directie worden ingediend.

Vink aan wat je wilt betalen:*
Bijdrage per kindAantal kinderenTotaal
Ouderbijdrage schoolfonds - 1e kind€ 20,001
Ouderbijdrage schoolfonds - 2e kind€ 15,001
Ouderbijdrage schoolfonds - 3e en volgend kind€ 10,00
Bijdrage schoolreis - groep 1&2€ 10,00
Bijdrage schoolreis - groep 3-7€ 25,00
Bijdrage schoolkamp - groep 8€ 50,001
Totaal

Voer de naam/namen en groep(en) in van de kinderen waarvoor je betaalt:
Familienaam*:
Voornaam kind 1*:
Groep kind 1*:
Voornaam kind 2:
Groep kind 2:
Voornaam kind 3:
Groep kind 3:
E-mail adres*:

Invoer:


Deprecated: Optional parameter $offset declared before required parameter $filters is implicitly treated as a required parameter in /usr/home/lsw_data_02_dro/hschipper_dsl/www.petrusdatheen.nl/www/Mollie/API/Resource/Base.php on line 143

Deprecated: Optional parameter $limit declared before required parameter $filters is implicitly treated as a required parameter in /usr/home/lsw_data_02_dro/hschipper_dsl/www.petrusdatheen.nl/www/Mollie/API/Resource/Base.php on line 143
Betalen:
Na het versturen van de bestelling word je doorgestuurd naar het betaalscherm waar je via de onderstaande methode kunt betalen:
* Verplichte velden