Eerste item

Aanmeldformulier lidmaatschap VVOGG

Artikelen 1, 2 en 5 van de statuten van de VVOGG
Artikel 1

De vereniging draagt de naam : Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag en is gevestigd te Rotterdam

 

Artikel 2

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde Synode.

 

Artikel 5

Leden der vereniging zijn alle mannelijke personen, die zich daartoe schriftelijk bij het collectief bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Moeders van onvolledige gezinnen, wier kinderen de school van de vereniging bezoeken kunnen buitengewoon lid worden. Tot het lidmaatschap kunnen alleen zij worden toegelaten die:                                                                             

a. schriftelijk instemming betuigen met de in artikel 2 omschreven grondslag;

b. de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt;                              

c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

 

Het collectief bestuur beslist na één maand na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen één maand na de beslissing van het collectief bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, welke daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is echter niet verplicht haar beslissing te nemen ine en vergadering, welke gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening van het beroep. Hangende het beroep is belanghebbende geen lid.

 

Aanmelding lidmaatschap kan door middel van onderstaand formulier.

 

 

Invoer:

Achternaam
Tussenvoegsels
Voorletters
dhr. / mevr
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Kerkelijke gemeente
* Verplichte velden